Zamówienia publiczne w 2019 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2019 roku

Zamówienia publiczne
O g ł o s z e n i e  o  Z a m ó w i e n i u/
S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia
 
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”


Do pobrania:
OGŁOSZENIE

UMOWA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

WYKAZ DO PUNKTACJI USŁUG WYKONANYCH (SKŁADANY DO ZADANIA)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (SKŁADANY DO ZADANIA)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
20190910KAA
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego