Usługi społeczne dla rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Usługi społeczne dla rodziny

Projekty unijne > RPO 2014 - 2020
Aktualny adres Klubu Integracji Społecznej:
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 28 - I PIĘTRO


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że od 01.06.2019r. realizuje projekt pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Liderem projektu jest Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, natomiast MOPS w Starachowicach pełni rolę partnera obok Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.
Projekt realizowany przez MOPS w Starachowicach ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych  zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.
W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy, zostanie objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 opasek telemedycznych, monitorujących czynności życiowe osób niesamodzielnych.
 
Okres realizacji projektu 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
Wartość projektu:   592.436,65 zł
 
 
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a, tel. 41 274-71-92  
www.mops.starachowice.pl
 
lub Klubie Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29, tel. 504-206-900
 
Czynne w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00


20190711DZMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach jako partner Projektu pn  ,,Usługi społeczne dla rodziny’’ realizowanego w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
 
 poszukuje 5 osób chętnych do pracy
w charakterze opiekunki na umowę zlecenie
 
termin składania dokumentów rekrutacyjnych zakończy się
w momencie zrekrutowania wymaganej liczby opiekunek
 
 
U S Ł U G I     S P O Ł E C Z N E    D L A    R O D Z I N Y 
 
to projekt, który ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych  zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy, zostanie objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek – po ich 3-miesięcznym okresie szkolenia celem nabycia niezbędnych umiejętności.
 
Okres realizacji projektu VI 2019r. – V 2022r.
 
 
Nabór do projektu prowadzony jest od 1 czerwca 2019r. do zrekrutowania wymaganej liczby opiekunek.
 
Dokumenty można składać w siedzibie biura projektu, które mieści się w Starachowicach 
w MOPS, ul. Majówka 21a, pokój 117 
w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00
 
informacja telefoniczna: 41 274-71-92 lub 504-206-900
20190711DZ

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego