Per Asperger ad Astra - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Per Asperger ad Astra

Projekty realizowane w partnerstwie
Logotypy instytucji partnerskich

Per Asperger ad Astra

„Per Asperger ad Astra” to projekt, który zrodził się z potrzeby wsparcia osób dotkniętych dysfunkcjami Zespołu Aspergera (ZA) oraz ich rodzin przy czynnym udziale seniorów, jako forma współpracy trzech pokoleń. Projekt realizowany będzie w okresie 15 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. na terenie Starachowic i powiatu starachowickiego. Projekt realizowany jest przez grupę inicjatywną przy wsparciu Stowarzyszenia „Zdrowa Szkoła” i współpracy między rodzinami dzieci i młodzieży z ZA z instytucjami i organizacjami oraz seniorami-wolontariuszami. Instytucje i organizacje zaangażowane do współpracy w realizację przedmiotowego projektu to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (CUS) w Starachowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starachowicach, przedszkola i szkoły podstawowe w tym z oddziałami integracyjnymi nr 10 i 11 w Starachowicach, Centrum Terapii i Wspomagania PRAKSJA, Stowarzyszenie „Motylkowe Wzgórze”, oraz lokalne Kluby Seniora.

Zakładanym rezultatem projektu będzie stworzenie i uruchomienie procesu stałej samopomocy i zewnętrznej pomocy środowisku ZA na polu diagnostyki, terapii i integracji społecznej.
Istotną wartością tego projektu będzie zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w formie wolontariatu funkcjonującego przy MOPS(CUS) Starachowice.

W trakcie realizacji projektu przewidziane są następujące działania: dwa wielopokoleniowe spotkania integracyjne dla środowiska ZA, dwa popularno-naukowe panele poświęcone dysfunkcjom ZA, Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w tym „Niebieski marsz” (2 kwietnia), „Porządkowanie Świata Gwiazd czyli Sprzątanie w Aspergerowym Zakątku” (maj 2021), obchody Autystycznego Dnia Dumy (18 czerwca) w formie happeningu, spotkania integracyjnego i prezentacji „Asperger Talent Show”.

„Per Asperger ad Astra” to projekt, który postanowiliśmy zrealizować z potrzeby wsparcia osób dotkniętych dysfunkcjami Zespołu Aspergera (ZA) oraz ich rodzin przy czynnym udziale seniorów, jako forma współpracy trzech pokoleń. Jednym z powodów powstania tego projektu jest zdiagnozowany ZA u syna młodszego animatora oraz związana z tym rozpoczęta już w 2019 roku oddolna, rodzicielska inicjatywa tworzenia samopomocowej grupy wsparcia. Niedostatek diagnozowania oraz wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego ZA na naszym terenie, osamotnienie rodzin dotkniętych tym problemem zainspirowało nas do napisania i zrealizowania przedmiotowego projektu. Potęgujący się stan dwupokoleniowości rodzin, zachęca nas do włączenia seniorów-wolontariuszy, jako „przyłatanych dziadków i babcie”, którzy mogą swoją obecnością, pozyskiwaną w trakcie trwania projektu oraz posiadaną wcześniej wiedzą i umiejętnościami oddziaływać „terapeutycznie” na uczestników projektu. Zakładamy, że starsze pokolenie, dzięki udziałowi w naszym projekcie, zyska wiedzę i umiejętności do skuteczniejszego pomagania swoim „partnerom” w projekcie. Ten aspekt pozwoli zaktywizować seniorów, co pomnoży ich satysfakcję oraz ich poczucie przydatności dla społeczeństwa.

Na jakie konkretne potrzeby, problemy lokalne odpowiada projekt?

Wyróżniamy trzy zasadnicze rezultaty projektu:
- powstanie i funkcjonowanie samopomocowej grupy wsparcia,
- poprawienie dostępności do specjalistów, szczególnie rodziców i dziadków, w celu jak najwcześniejszego zdiagnozowania ich dzieci i wnuków.
- funkcjonowanie wolontariatu seniorskiego - Zorganizowany wolontariat seniorów wspierający, a nawet współtworzący samopomocową grupę wsparcia, stanowi główny rezultat projektu.
- podniesienie kompetencji seniorów-wolontariuszy, rodziców dzieci ZA oraz nauczycieli, pedagogów.
Reasumując, zmierzamy ku poprawie dostępności do specjalistów, szczególnie rodziców i dziadków, w celu jak najwcześniejszego zdiagnozowania ich dzieci i wnuków.
Liczymy długofalowo na powstanie w naszym powiecie poradni zdrowia psychicznego i zatrudnienie psychiatry dziecięcego. Szczególnie ważnym aspektem projektu jest zaktywizowanie i wykorzystanie potencjału doświadczeń, wiedzy i umiejętności seniorów wspierających środowisko ZA.

Rolą stowarzyszenia „Zdrowa Szkoła” będzie obsługa finansowo-księgowa, wsparcie merytoryczne i współpraca organizacyjna z animatorami.
„Zdrowa Szkoła” ma wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu wielu prozdrowotnych i prospołecznych oraz edukacyjnych projektów o ogromnej wartości materialnej.
Członkowie - instruktorzy stowarzyszenia zrealizowali swe autorskie projekty także na terenie kraju.
Niektóre projekty realizowane przez „Zdrową Szkołę” w wybitny sposób wpłynęły na rozwijanie wiedzy i umiejętności wychowawczych nauczycieli w naszym regionie i w kraju. Pragmatyczna i ideowa działalność statutowa stowarzyszenia „Zdrowa Szkoła” dotarła już do tysięcznych rzesz pedagogów, rodziców, uczniów w Polsce.

Do kogo projekt jest adresowany?

Podmiotowymi środowiskami, do których adresujemy nasz projekt są :
- dzieci i młodzież z dysfunkcjami ZA , ok. 50 osób;
- ich rodzice i dziadkowie, ok. 120 osób;
- nauczyciele przedszkoli i szkół naszego powiatu i wśród nich wykwalifikowani terapeuci, ok.40 osób ;
- seniorzy – wolontariusze, ok. 20 osób.
Z inicjatywną grupą samopomocową rodziców i pedagogów specjalistów ZA rozpoczęliśmy już działalność jesienią ub. roku i będziemy ją poszerzać metodą sieciową a także przy współpracy ze starachowicką Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która także będzie uczestniczyć w tworzeniu zaplecza naukowego i terapeutycznego dla naszego projektu. Do tych prac włączają się także zainteresowane problemem ZA społeczności szkół nr 10 i nr 11, w których integracja wpisana jest w ich statuty.
Pracę interwencyjną - pomocową, po części także o charakterze terapeutycznym, zyskamy ze strony lokalnego MOPS (CUS).
Aktywni współtwórcy polityki senioralnej w regionie, Młodszy oraz 60+ animator projektu „Per Aspera Ad Astra”, Piotr i Jacek, inspirować będą starsze pokolenie zrzeszone w lokalnych klubach seniorów oraz dziadków dzieci ZA do aktywnego uczestnictwa w projekcie poprzez zapraszanie na szkolenia oraz do pomocy organizacyjnej i do udziału w spotkaniach integracyjnych a także w zajęciach samopomocowych w grupach wsparcia. Tutaj także będziemy mieli wsparcie Starachowickiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta. Z seniorami – wolontariuszami zawarte zostaną umowy wolontariackie.8. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:


15.09.2020 30.06.2021
data rozpoczęcia data zakończenia


Jakie konkretne działania będą zrealizowane?

1. dwa popularno–naukowe szkolenia panelowe (każde dla ok. 75 osób)wraz z konferencją prasową.
2. dwa plenarne spotkania integracyjne środowisk ZA w plenerze wraz z zapisem filmowym (każde dla 100 – 120 osób).
3. trzy warsztaty szkoleniowe dla seniorów wolontariuszy (każdy z warsztatów po 5 godzin lekcyjnych dla 20 seniorów-wolontariuszy. Tematyką warsztatów będą: relacje interpersonalne z osobami ZA, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb osób ZA, nabywanie podstawowych umiejętności interwencyjnych na rzecz osób ZA).
4. obchody światowego Dna Autyzmu – 2 kwietnia 2021 r. - „Niebieski marsz do gwiazd” - przemarsz ulicami miasta w celu zwrócenia uwagi mieszkańców na zjawisko Zespołu Aspergera i Autyzmu, uczestnicy marszu to rodziny ZA wolontariusze seniorzy, terapeuci pedagodzy, uczniowie szkół, reprezentacja klubów seniora oraz przedstawiciele władz miasta (złożony zostanie wniosek o Patronat Prezydenta Miasta).
zorganizowanie „Aspergerowego Zakątka” - miejsca bezpiecznych międzypokoleniowych spotkań integracyjnych i terapeutycznych
 • wydarzenie integracyjno-terapeutyczne „Porządkowanie Świata Gwiazd czyli Sprzątanie w Aspergerowym Zakątku” - ideą jest porządkowanie samych siebie oraz otoczenia.
  7. obchody „Autystycznego Dnia Dumy” – 18 czerwca 2021 r. prezentacje „Asperger Talent Show” - druga plenerowa impreza integracyjna połączona z prezentacjami (w różnych formach przekazu) twórczości dzieci i młodzieży ZA. Konferencja prasowa na podsumowanie projektu.
  8. Produkcja gadżetów promocyjnych: 150 – 200 „firmowych kamizelek lub pasów odblaskowych”, 500 „firmowych butonów” projektu, wydrukowanie 1000 sztuk wizytówek - ulotek oraz 50 informacyjnych plakatów (A-3), produkcja i emisja w TV Starachowice 3 min. spotu podnoszącego świadomość społeczną nt. ZA.  10. Harmonogram realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu.  15 wrzesień - 30 październik 2020
  -rekrutacja grupy docelowej
  -opracowanie harmonogramu : spotkań grupy wsparcia (i/lub dyżurów on-line), warsztatów, konferencji, paneli, spotkań integracyjnych oraz warsztatów dla seniorów-wolontariuszy

  listopad - grudzień 2020
  -uruchomienie działalności międzypokoleniowej grupy wsparcia,
  -uruchomienie wolontariatu seniorów,
  -organizacja pierwszego panelu popularno-naukowego p.h. „Oswajanie Aspergera”,
  -pierwsze spotkanie integracyjne środowisk (dzieci i młodzież ZA, rodzice i dziadkowie, seniorzy-wolontariusze oraz specjaliści i terapeuci).

  styczeń - marzec 2021
  -organizacja drugiego panelu popularno-naukowego p.h. „Zaprzyjaźniamy się z Aspergerem”,
  -bieżące funkcjonowanie grupy wsparcia i wolontariatu seniorów,
  -przygotowania obchodów Światowego Dnia Autyzmu,
  -warsztaty doskonalące dla wolontariuszy-seniorów
  kwiecień - maj 2021
  -2 kwietnia – Obchody Światowego Dnia Autyzmu (Marsz do Gwiazd)
  -„Porządkowanie Świata Gwiazd czyli Sprzątanie w Aspergerowym Zakątku” (maj 2021).
  -bieżące funkcjonowanie grupy wsparcia i wolontariatu seniorów.

  czerwiec 2021
  -bieżące funkcjonowanie grupy wsparcia i wolontariatu seniorów,
  -18 czerwca – „Autystyczny Dzień Dumy” o zasięgu ogólnoświatowym, w formie happeningu, wielopokoleniowego spotkania integracyjnego i prezentacji „Asperger Talent Show”. Produkcja i emisja spotu w TV Starachowice.


  Osoby starsze będą aktywizowane w dwóch, wzajemnie przenikających się podmiotowych grupach :
  1. Dziadkowie dzieci i młodzieży ZA,
  2. Seniorzy-wolontariusze (ze środowisk Senior+, UTW, Klubów Seniora i Starachowickiej Rady Seniorów oraz zainteresowanych osób niezrzeszonych). Z seniorami, którzy zechcą zostać wolontariuszami podpisane zostaną umowy wolontariackie. Umowy takie zawrze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator polityki senioralnej w mieście. Działalność aktywnych seniorów będzie popularyzowana za pośrednictwem lokalnych mediów.
  Będą doskonalić się poprzez udział w panelach, w warsztatowych szkoleniach umiejętności wychowawczych, w zajęciach samokształceniowych grup wsparcia oraz w międzypokoleniowych spotkaniach integracyjnych i innych zaplanowanych w projekcie wydarzeniach. Wspierać ich będą pedagodzy specjaliści w zakresie ZA, psychologowie, terapeuci oraz trenerzy sensoryki.

  Przewidujemy, że nasz projekt zainicjuje długofalowy procesu wielopokoleniowej stałej pomocy i samopomocy dla środowiska ZA na polu diagnostyki, terapii i integracji społecznej w naszym mieście i powiecie. Krótkofalowe efekty tego procesu uzyskane w przedmiotowym projekcie to:
  - zintegrowanie kompetentnych lokalnych instytucji ze społecznymi inicjatywami na rzecz pomocy osobom dotkniętym ZA i ich rodzinom ;
  - włączenie do skutecznej interwencji prozdrowotnej doświadczonych seniorów-wolontariuszy ;
  - upowszechnienie, „oswojenie” w lokalnym społeczeństwie wiedzy o ZA ; - poprawę stanu zdrowotnego podopiecznych z dysfunkcjami wynikającymi z ZA ;
  - Zamierzamy : zaprojektowanie i wykonanie 150 – 200 szt. błękitnych kamizelek z nadrukowaną nazwą naszego projektu dla uczestników planowanych plenerowych akcji ;
  - zaprojektowanie i wykonanie ok. 500 „butonów” z lokalnymi symbolami i logo naszego projektu ;
  - zaprojektowanie i wydrukowanie ok. 20 szt. plakatów informujących o ZA , oraz po ok. 30 szt. plakatów zapowiadających planowane happeningi ; zaprojektowanie i wydrukowanie ok. 1000 szt. ulotek-wizytówek z informacjami o możliwościach otrzymania pomocy w obszarze ZA, produkcję i emisję w TV Starachowice spotu popularyzującego wiedzę o ZA;
  - podniesienie wiedzy co najmniej 70 osób w ramach dwóch paneli popularno-naukowych;
  - wzmocnienie poczucia własnej wartości u co najmniej 100 członków środowisk ZA w trakcie dwóch międzypokoleniowych spotkań integracyjnych;
  - przeszkolenie 20 seniorów w trakcie trzech warsztatów edukacyjnych dla seniorów wolontariuszy dla ok. 50 osób ;
  - zasygnalizowanie lokalnej społeczności potrzeby pozytywnego postrzegania ludzi z ZA poprzez realizację dwóch happeningów z udziałem ok. 200 osób.
  Pragniemy, aby upowszechnienie podstawowej wiedzy o ZA dotarło do jak najszerszej społeczności naszego około stutysięcznego powiatu.

  Wsparcie ze strony innych instytucji:

  Zdrowa Szkoła – Stowarzyszenie Nauczycieli – opisano w pkt. 6 wniosku
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Centrum Usług Społecznych) – wspiera organizowania i formalizowanie wolontariatu seniorów,
  - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – nieodpłatne udostępnienie pracowni sensorycznej w celu warsztatowego szkolenia wolontariatu,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – jako główny partner instytucjonalny wspiera merytoryczną część realizacji projektu poprzez udostępnienie własnych fachowców oraz pomoc w pozyskaniu autorytetów w dziedzinie ZA, wspiera rekrutację docelowych grup ZA (dzieci i ich rodzin),
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 i Szkoła Podstawowa Nr 10 – jako placówki z oddziałami integracyjnymi wspierają proces rekrutacji uczestników projektu, współuczestniczą w panelach, warsztatach (jako szkoleni i szkolący) oraz w działaniach plenerowych
  - prywatne gabinety sensoryczne – udostępniają nieodpłatne zajęcia demonstracyjne dla osób ZA
  - lokalne media – wspierają kampanię informacyjno-promocyjną projektu.
   
   
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego