Ogłoszenia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Ogłoszenia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w dniu 03.07.2020 r. uczestniczył w akcji # GaszynChallenge.

Zostaliśmy nominowani przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąchock za co serdecznie dziękujemy. 
Zostały zebrane pieniądze na leczenie 19 - miesięcznej Lilianny ze Starachowic, która walczy ze złośliwym nowotworem - neuroblastomą.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nominuje następujące instytucje:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach,
2. Sąd Rejonowy w Starachowicach,
3. Animex S.A. w Starachowicach


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
na podstawie art. 4 pkt 8

Usługa: świadczenie usług psychologa w Dziennym Domu Senior+ w Starachowicach przy al. Armii Krajowej 28 (Miejska Hala Targowa "Galeria Skałka" I piętro).
Dzienny Dom „Senior+” w Starachowicach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego współfinansowanym w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz zapytanie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz załącznik
Pobierz ogłoszenie

20200701KAA

MOPS – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ WYPŁACANE OBECNIE
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  tzw. "500+"

JEST PRZYZNANE NA OKRES od 01.07.2019r. do 31.05.2021r.

W ZWIĄZKU Z TAK WYDŁUŻONYM CZASEM TRWANIA
OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO

 NIE MA W BIEŻĄCYM ROKU
KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

O USTALENIE PRAWA DO WW. ŚWIADCZENIA
(NIE DOTYCZY TO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ ŚWIADCZENIE NA NOWONARODZONE DZIECI)
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekuna w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn na umowę zlecenie w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn na umowę zlecenie, tj.:
✓ kontrola osób przebywających w nocle gowni
✓ egzekwowanie od nich przestrzegania regulaminu
✓ prowadzenie rejestru osób przebywających w noclegowni

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Załącznik nr 1
Pobierz ogłoszenie

20200602KAA

OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.
Usługa: świadczenie usług pielęgniarskich w Dziennym Domu Senior+ w Starachowicach przy al. Armii Krajowej 28 (Miejska Hala Targowa "Galeria Skałka" I piętro).
Dzienny Dom „Senior+” w Starachowicach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego współfinansowanym w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz załącznik
Pobierz ogłoszenie

20200521KAA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekuna w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn na umowę zlecenie w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn na umowę zlecenie, tj.:
✓ kontrola osób przebywających w nocle gowni
✓ egzekwowanie od nich przestrzegania regulaminu
✓ prowadzenie rejestru osób przebywających w noclegowni

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Załącznik nr 1
Pobierz ogłoszenie

20200512KAA

INFORMACJA DLA PODOPIECZNYCH
Działu Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych oraz
Działu Usług Specjalistycznych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną 
z występowaniem COVID-19 oraz ograniczeniem świadczenia usług placówek bankowych informujemy, iż :

od miesiąca maja 2020r. wszystkie wpłaty
dotyczące opłacenia usług opiekuńczych
powinny być dokonywane 
wyłącznie na wskazany w decyzjach numer rachunku bankowego

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z banku mogą nastąpić czasowe lub stałe ograniczenia w dostępności wybranych placówek bankowych i bezpośrednią obsługą gotówkową realizowaną w tych placówkach, m.in. wypłaty i wpłaty gotówkowe, rozmiana gotówki czy wpłata bilonu.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. BHP 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie


20200414KAA
Wyniki naboru
Pobierz ogłoszenie
20200504KAA
Zarządzenie Nr  5 / 2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
z dnia 31 marca 2020 roku
 
w sprawie: wprowadzenia zmian w organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem
 
 
Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020r. poz. 374), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020r. poz. 325), § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531) oraz § 4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem  podejmuje się działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w zakresie zmian w organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 
§ 2
 
Na czas ogłoszenia stanu epidemii, celem ochrony klientów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach wprowadza się zmiany w systemie czasu pracy:
1.      wprowadza się możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach dotychczas pracujących w podstawowym systemie czasu pracy wg zasad ustalonych z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora;
2.      ogranicza się obsadę poszczególnych Działów oraz samodzielnych stanowisk pracy do minimum wg zasad uzgodnionych z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora, kierując pracowników do wykonywania pracy  określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 
§ 3
 
1.      W związku z brakiem możliwości wykonywania niektórych zadań i świadczenia niektórych usług przez pracowników MOPS w Starachowicach wynikającej z ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza się tzw. “gotowość”  pracowników  do wykonywania pracy.
2.      Każdorazowo informację o przeszkodzie podjęcia pracy leżącej po stronie pracodawcy przekazuje na piśmie pracownikowi Zastępca Dyrektora lub jego bezpośredni przełożony.
3.      Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
 
§ 4
 
1.      Wszelkie pisma kierowane do MOPS powinny być składane z pośrednictwem platformy e – PUAP, poczty tradycyjnej lub wrzucane do wystawionej przed wejściem do siedziby MOPS skrzynki.
2.      Ogranicza się bezpośrednią obsługę klientów MOPS  na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, e – mail, za pośrednictwem e – PUAP), za wyjątkiem sytuacji , które muszą być załatwione osobiście w MOPS.
3.      Odwołuje się dyżury Dyrektora MOPS dotyczące bezpośrednich przyjęć interesantów na rzecz rozmów telefonicznych pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej MOPS.
4.      Wprowadza się zakaz opuszczania przez pracowników siedziby MOPS w godzinach pracy.
5.      Odwołuje się wszystkie wyjazdy pracowników na zaplanowane szkolenia i konferencje. Pozostałe wyjazdy służbowe i wyjścia  na zewnątrz każdorazowo muszą być uzgadniane z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora.
6.      Zobowiązuje się pracowników do ograniczenia między sobą bezpośrednich kontaktów w godzinach pracy na rzecz kontaktów telefonicznych lub za pośrednictwem e – mail.
7.      Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała osób wchodzących do siedziby MOPS przez wyznaczonego pracownika.
 
§ 5
 
Wprowadza się procedurę postępowania z osobą znajdującą się w budynku MOPS, co której zachodzi podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2:
1.      Osobę, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odizolować od pozostałych poprzez umieszczenie w oddzielnym pomieszczeniu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach – jest to pomieszczenie kasowe znajdujące się na parterze budynku
2.      Następnie należy powiadomić stację epidemiologiczną w Starachowicach (SANEPID) i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.
 
§ 6
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. 
 
§ 7
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie MOPS, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 
§ 8
Zasady przewidziane niniejszym zarządzeniem zostaną odwołane odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 
§ 9
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020r.
W związku z obecną, wyjątkową sytuacją w dniu 23 marca odbyło się spotkanie w sprawie działań wolontariackich oraz pomocy jaką oferują lokalni przedsiębiorcy. W spotkaniu z udziałem Prezydenta Marka Materka uczestniczyły osoby zaangażowane w działalność społeczną i pomocową w naszym mieście: Dorota Chyczewska, Kinga Prostak, Konrad Rączka, Max Ciszek, Paweł Brzozowski, ks. Grzegorz Roszczyk oraz Piotr Ambroszczyk i inni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Na spotkaniu omawiana była konieczność podjęcia wspólnych działań pomocowych, utworzenia listy podmiotów, które mogą wspomóc mieszkańców w razie przedłużenia i pogorszenia się obecnej sytuacji, a także zorganizowania dostaw żywności do osób, które nie mogą opuszczać swoich miejsc zamieszkania. Zaplanowana została zbiórka pakowanej żywności w sklepach na specjalnie do tego celu wystawianych wózkach oraz zbiórka żywności przekazywanej przez przedsiębiorców, która następnie będzie magazynowana i dostarczana osobom najbardziej tego potrzebującym. Ustalenia podjęte podczas spotkania są w trakcie realizacji.

20200326KAA
OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. BHP 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie


20200318KAA

Wyniki naboru
Pobierz ogłoszenie
20200409MW
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych dla Osób z Zaburzeniami PsychicznymiMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20200227KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych  dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20200227KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych dla Osób z Zaburzeniami PsychicznymiMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20200204KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych  dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20200204KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20200108KAA

Rozeznanie rynku nr KIS.26.16.2019
 
Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń i przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku

20191126KISKAA
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
20191219KISKAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług psychologa na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20191125KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20191122KAA

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Pracownik socjalny to zawód, misja i powołanie. To wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Jak trudno sprostać wszelkim trudnościom i problemom życiowym, zdajemy sobie sprawę wszyscy. Jednak tylko pracownik socjalny wie, jaką satysfakcję przynosi wykonywanie trudnego zawodu.
Z okazji Święta wszystkim Pracownikom dziękujemy za odpowiedzialne podejście do pojawiających się problemów pomocy społecznej. Niech Wasza praca będzie dla Was nie tylko codziennym obowiązkiem, ale przede wszystkim satysfakcją i radością z pomagania innym. Jednocześnie przekazujemy życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej, wiary w drugiego człowieka oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach


Rozeznanie rynku nr KIS.26.15.2019
 
Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń i przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku

20191017KISKAA

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż ogłoszenie  na dostawę i instalację fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń, opieka serwisowa sprzętu komputerowego, przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu w ramach projektu systemowego pn „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zostało unieważnione z powodu braku zgłoszeń na w/w ogłoszenie.
20191125KISAS
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz ogłoszenie
20191105KAA

Rozeznanie rynku nr KIS.26.14.2019
 
Zakup, dostawa i wdrożenie systemu teleopieki dostosowanego do indywidualnych potrzeb podopiecznego dla 5 uczestników/-czek projektu systemowego pn. Usługi społeczne dla rodziny”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku

20191030KISKAA

Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
20191127KISKAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług psychologa na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20191022KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20191021KAA

Rozeznanie rynku nr KIS.26.12.2019
 
Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń, opieka serwisowa sprzętu komputerowego, przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku

20191017KISKAA
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania
20191029KISEŚ

Rozeznanie rynku nr KIS.26.11.2019
 
Zakup i dostawa materiałów biurowych na zajęcia realizowane dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku

20191015KISKAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20191007KAA
Spotkanie w MOPS w Starachowicach z korespondentami gazety Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
 
   W dniu 20 września 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach gościliśmy zagranicznych korespondentów  szwajcarskiej niedzielnej  i dziennej edycji Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Pana Paula Flückigera i Pana Ivo Mijssena z Wiedna. 
Celem spotkania była rozmowa na tematy socjalne, w tym o programie 500 plus i innych programach socjalnych. Rozmawialiśmy również o sytuacji miasta Starachowice po okresie transformacji. Uzyskane informacje posłużyły do napisania reportażu do gazety. NZZ jest najstarszą i największą gazetą niemiecko-języczną wydawaną w Szwajcarii.

Rozeznanie rynku nr KIS.26.10.2019
 
usługi indywidualnego określenia predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych kandydatek na opiekunki oraz wydanie opinii dla 5 uczestniczek projektu systemowego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku
Oświadczenie
Oświadczenie
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
20190930KISKAA
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
20191118KISKAA
Starachowice, 27.09.2019r.
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż ogłoszenie na realizację usługi indywidualnego określenia predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych kandydatek na opiekunki oraz wydanie opinii dla 5 uczestniczek projektu systemowego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zostało unieważnione z powodu braku zgłoszeń na w/w ogłoszenie.

20190930KISKAA
OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Realizacji Świadczeń 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie


20190923KAA
Pobierz informacje o wynikach
Pobierz informacje o wynikach
20191007KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20190923KAA
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA STARACHOWICE

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami dotyczącymi fałszywych pracownic pomocy społecznej odwiedzających mieszkańców miasta Starachowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż pracownicy socjalni odwiedzający osoby w miejscu zamieszkania zainteresowane uzyskaniem pomocy zarówno finansowej jak i wsparcia socjalnego posiadają „LEGITYMACJĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO”, którą na życzenie klienta powinny okazać. Legitymacje te zawierają dane pracownika socjalnego, tj. imię i nazwisko oraz aktualne zdjęcie, oraz pieczęć osoby wydającej dokument czyli Dyrektora MOPS. Legitymacja opatrzona jest również pieczęcią nagłówkową urzędu oraz oznaczeniem terminu ważności i numerem legitymacji, który można zweryfikować w dziale Kadr Ośrodka. W przypadku dalszych wątpliwości tożsamość pracownika socjalnego można również potwierdzić u kierownika Działu Pomocy Środowiskowej pod nr. 041/274-71-92 wew. 214 – tj. ustalić czy pod danym adresem zamieszkania w danym dniu rzeczywiście pracownik zaplanował przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Powody oraz katalog osób, u których przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy określone są w art. 107 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej, tj. :
a) u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,

b) u osób, o których mowa w art. 103. , tj. z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi celem ustalenia wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia,

c) u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,

d) u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy

e) u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji.

Poniżej przedstawiamy wzór „LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALEGO” obowiązujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wzór legitymacji pracownika socjalnego
Wzór legitymacji pracownika socjalnego

Rozeznanie rynku nr KIS.26.8.2019
 
usługi indywidualnego określenia predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych kandydatek na opiekunki oraz wydanie opinii dla 5 uczestniczek projektu systemowego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”.

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku
Oświadczenie
Oświadczenie
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
20190911KISKAA
OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko Kierownika Działu Usług Specjalistycznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie


20190911KAA
Pobierz informacje o wynikach
Pobierz informacje o wynikach
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20190903KAA

Rozeznanie rynku nr KIS/3/2019
 
zakup poczęstunku na zajecia realizowane dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie
20190823KISKAA
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
20190911KISKAA

Rozeznanie rynku nr KIS/2/2019
 
usługi treningu umiejętności społecznych dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie
Rozeznanie
Oświadczenie
Oświadczenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że termin składania ofert na rozeznanie rynku KIS/2/2019 został przedłużony do 05.09.2019r. do godz. 9.00
20190823KISKAA

Rozeznanie rynku nr KIS/1/2019
 
usługi grupowego poradnictwa prawnego oraz indywidualnych konsultacji prawnych dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie
Rozeznanie
Oświadczenie
Oświadczenie
20190823KISKAA
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
20190911KISKAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty / technika masażysty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20190822DZ
Awaria systemu mailingowego
 
W związku z awarią systemu powiadamiania mailowego o przyznaniu świadczeń wychowawczych i świadczenia "Dobry Start" błędnie zostały wygenerowane i wysłane również powiadomienia dotyczące poprzedniego okresu zasiłkowego.

Osoby, które otrzymały korespondencję za poprzedni okres zasiłkowy proszone są o jej zignorowanie.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty / technika masażysty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty
20190607DZ


GMINA STARACHOWICE/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH
w partnerstwie z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

zaprasza do udziału w projekcie pn.

„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie RPSW.09.01.00

Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

okres realizacji projektu VI 2019 r. – V 2022 r.

Działania realizowane w projekcie* :

- Poradnictwo indywidualne – doradca zawodowy
- Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
- Trening umiejętności społecznych
- Grupowe poradnictwo prawne
- Indywidualne konsultacje prawne
- Punkt poradnictwa zawodowego
- Praca socjalna
- Grupy wsparcia i grupy dyskusyjne
- Kursy zawodowe
- Staż – Drzwi do pracy
- Wsparcie dodatkowe

*Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek/uczestników do projektu na lata 2019-2022 dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny otrzymają Państwo w:
  • MOPS, ul. Majówka 21a, tel. 41 274-71-92 tel., 041 274-71-92 wew. 217 lub 210 lub 252 lub 242
  • Klubie Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29 tel. 504-206-900

Czynne w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00

Udział w projekcie jest bezpłatny
20190607DZ
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci, na które świadczenia były już przyznane do 30 września 2019r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. Oznacza to, że złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca. Jeżeli natomiast rodzic złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłaty świadczenia 500+ są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku:

VII-VIII.2019r.
  • Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019r.

IX.2019r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019r.

X.2019r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019r.

XI.2019r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.

XII.2019r. - I.2020r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

Od 1 lipca 2019r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2019r. tradycyjne papierowe wnioski można składać w Ośrodku zg. z harmonogramem przyjmowania wniosków dostępnym na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej: http://www.mops.starachowice.pl

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne będą również wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w zakładce : świadczenia rodzinne / świadczenie wychowawcze / wzory wniosków na 2019r. – od 1 lipca 2019r.

20190605DZ
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór oferty

20190603DZ
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 
FIZJOTERAPEUTA / TECHNIK MASAŻYSTA
(UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa na zastępstwo)
Fizjoterapeuta / Technik masażysta w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

20190516DZ
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie

20190516DZ
OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

informujemy o możliwości składania wniosków

o przyznanie wsparcia w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Program będzie realizowany przez MOPS do 31 grudnia 2019r.

Wnioski można składać do 22.03.2019r. w siedzibie MOPS, ul. Majówka21a, w Dziale Usług Opiekuńczych, w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

Bliższych informacji udziela kierownik Działu Usług Opiekuńczych pod numerem telefonu 041 / 274-71-92 wew. 230.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin tygodniowo, nie więcej niż 120 godzin miesięcznie

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY
WZÓR OFERTY
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy
Zespół Caritas Parafii Św. Trójcy
ul. Kościelna 12
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
Informacja o wynikach naboru w konkursie na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Do pobrania

WYNIKI
 WYNIKI

FORMULARZ
FORMULARZ

PROTOKÓŁ
PROTOKÓŁ


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna/cateringowa polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Krzysztof Marchewka Bar „MONETKA”
ul. Radomska 39
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze referenta w Dziale Realizacji Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wymiar etatu: 1,0.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna/cateringowa polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego