Ogłoszenia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rozeznanie rynku nr KIS.26.12.2019
 
Dostawa i instalację fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń, opieka serwisowa sprzętu komputerowego, przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie rynku


20191017KISKAA

Rozeznanie rynku nr KIS.26.11.2019
 
Zakup i dostawa materiałów biurowych na zajęcia realizowane dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie rynku


20191015KISKAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
20191007KAA
Spotkanie w MOPS w Starachowicach z korespondentami gazety Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
 
   W dniu 20 września 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach gościliśmy zagranicznych korespondentów  szwajcarskiej niedzielnej  i dziennej edycji Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Pana Paula Flückigera i Pana Ivo Mijssena z Wiedna. 
Celem spotkania była rozmowa na tematy socjalne, w tym o programie 500 plus i innych programach socjalnych. Rozmawialiśmy również o sytuacji miasta Starachowice po okresie transformacji. Uzyskane informacje posłużyły do napisania reportażu do gazety. NZZ jest najstarszą i największą gazetą niemiecko-języczną wydawaną w Szwajcarii.

Rozeznanie rynku nr KIS.26.10.2019
 
usługi indywidualnego określenia predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych kandydatek na opiekunki oraz wydanie opinii dla 5 uczestniczek projektu systemowego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”.

Rozeznanie rynku

Oświadczenie
Formularz ofertowy
20190930KISKAA
Starachowice, 27.09.2019r.
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż ogłoszenie na realizację usługi indywidualnego określenia predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych kandydatek na opiekunki oraz wydanie opinii dla 5 uczestniczek projektu systemowego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zostało unieważnione z powodu braku zgłoszeń na w/w ogłoszenie.

20190930KISKAA
OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Realizacji Świadczeń 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Pobierz ogłoszenie


20190923KAA
Pobierz informacje o wynikach
20191007KAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
20190923KAA
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA STARACHOWICE

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami dotyczącymi fałszywych pracownic pomocy społecznej odwiedzających mieszkańców miasta Starachowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż pracownicy socjalni odwiedzający osoby w miejscu zamieszkania zainteresowane uzyskaniem pomocy zarówno finansowej jak i wsparcia socjalnego posiadają „LEGITYMACJĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO”, którą na życzenie klienta powinny okazać. Legitymacje te zawierają dane pracownika socjalnego, tj. imię i nazwisko oraz aktualne zdjęcie, oraz pieczęć osoby wydającej dokument czyli Dyrektora MOPS. Legitymacja opatrzona jest również pieczęcią nagłówkową urzędu oraz oznaczeniem terminu ważności i numerem legitymacji, który można zweryfikować w dziale Kadr Ośrodka. W przypadku dalszych wątpliwości tożsamość pracownika socjalnego można również potwierdzić u kierownika Działu Pomocy Środowiskowej pod nr. 041/274-71-92 wew. 214 – tj. ustalić czy pod danym adresem zamieszkania w danym dniu rzeczywiście pracownik zaplanował przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Powody oraz katalog osób, u których przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy określone są w art. 107 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej, tj. :
a) u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,

b) u osób, o których mowa w art. 103. , tj. z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi celem ustalenia wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia,

c) u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,

d) u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy

e) u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji.

Poniżej przedstawiamy wzór „LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALEGO” obowiązujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wzór legitymacji pracownika socjalnego
Wzór legitymacji pracownika socjalnego

Rozeznanie rynku nr KIS.26.8.2019
 
usługi indywidualnego określenia predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych kandydatek na opiekunki oraz wydanie opinii dla 5 uczestniczek projektu systemowego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”.

Rozeznanie rynku

Oświadczenie
Formularz ofertowy
20190911KISKAA
OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko Kierownika Działu Usług Specjalistycznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Pobierz ogłoszenie


20190911KAA
Pobierz informacje o wynikach
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
20190903KAA

Rozeznanie rynku nr KIS/3/2019
 
zakup poczęstunku na zajecia realizowane dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.


20190823KISKAA
Rozstrzygnięcie

20190911KISKAA

Rozeznanie rynku nr KIS/2/2019
 
usługi treningu umiejętności społecznych dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie

Oświadczenie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że termin składania ofert na rozeznanie rynku KIS/2/2019 został przedłużony do 05.09.2019r. do godz. 9.00
20190823KISKAA

Rozeznanie rynku nr KIS/1/2019
 
usługi grupowego poradnictwa prawnego oraz indywidualnych konsultacji prawnych dla 150 uczestników/-czek projektu systemowego pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Rozeznanie

Oświadczenie

20190823KISKAA
Rozstrzygnięcie
20190911KISKAA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty / technika masażysty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
20190822DZ
Awaria systemu mailingowego
 
W związku z awarią systemu powiadamiania mailowego o przyznaniu świadczeń wychowawczych i świadczenia "Dobry Start" błędnie zostały wygenerowane i wysłane również powiadomienia dotyczące poprzedniego okresu zasiłkowego.

Osoby, które otrzymały korespondencję za poprzedni okres zasiłkowy proszone są o jej zignorowanie.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług fizjoterapeuty / technika masażysty na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty
20190607DZ


GMINA STARACHOWICE/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH
w partnerstwie z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

zaprasza do udziału w projekcie pn.

„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie RPSW.09.01.00

Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

okres realizacji projektu VI 2019 r. – V 2022 r.

Działania realizowane w projekcie* :

- Poradnictwo indywidualne – doradca zawodowy
- Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
- Trening umiejętności społecznych
- Grupowe poradnictwo prawne
- Indywidualne konsultacje prawne
- Punkt poradnictwa zawodowego
- Praca socjalna
- Grupy wsparcia i grupy dyskusyjne
- Kursy zawodowe
- Staż – Drzwi do pracy
- Wsparcie dodatkowe

*Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek/uczestników do projektu na lata 2019-2022 dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny otrzymają Państwo w:
 • MOPS, ul. Majówka 21a, tel. 41 274-71-92 tel., 041 274-71-92 wew. 217 lub 210 lub 252 lub 242
 • Klubie Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29 tel. 504-206-900

Czynne w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00

Udział w projekcie jest bezpłatny
20190607DZ
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci, na które świadczenia były już przyznane do 30 września 2019r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. Oznacza to, że złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca. Jeżeli natomiast rodzic złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłaty świadczenia 500+ są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku:

VII-VIII.2019r.
 • Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019r.

IX.2019r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019r.

X.2019r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019r.

XI.2019r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.

XII.2019r. - I.2020r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

Od 1 lipca 2019r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2019r. tradycyjne papierowe wnioski można składać w Ośrodku zg. z harmonogramem przyjmowania wniosków dostępnym na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej: http://www.mops.starachowice.pl

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne będą również wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w zakładce : świadczenia rodzinne / świadczenie wychowawcze / wzory wniosków na 2019r. – od 1 lipca 2019r.

20190605DZ
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty

20190603DZ
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 
FIZJOTERAPEUTA / TECHNIK MASAŻYSTA
(UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa na zastępstwo)
Fizjoterapeuta / Technik masażysta w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Pobierz ogłoszenie

20190516DZ
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobierz ogłoszenie

20190516DZ
OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

informujemy o możliwości składania wniosków

o przyznanie wsparcia w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Program będzie realizowany przez MOPS do 31 grudnia 2019r.

Wnioski można składać do 22.03.2019r. w siedzibie MOPS, ul. Majówka21a, w Dziale Usług Opiekuńczych, w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

Bliższych informacji udziela kierownik Działu Usług Opiekuńczych pod numerem telefonu 041 / 274-71-92 wew. 230.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin tygodniowo, nie więcej niż 120 godzin miesięcznie

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy
Zespół Caritas Parafii Św. Trójcy
ul. Kościelna 12
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
Informacja o wynikach naboru w konkursie na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Do pobrania

WYNIKI
 

FORMULARZ

PROTOKÓŁ


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna/cateringowa polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Krzysztof Marchewka Bar „MONETKA”
ul. Radomska 39
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze referenta w Dziale Realizacji Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wymiar etatu: 1,0.

Pobierz ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna/cateringowa polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zawiadamia, że w związku z reorganizacją pracy kas:

od 01.01.2019r. wypłaty wszystkich świadczeń będą realizowane wyłącznie na konto bankowe

Prosimy o dostarczanie do pracowników – numerów rachunków bankowych, na które od stycznia 2019r. będą realizowane wypłaty należnych świadczeń.

Od 08 sierpnia 2018r. każdy bank w Polsce ma obowiązek prowadzić swoim klientom podstawowy rachunek płatniczy za darmo.

W przypadku pytań lub problemów z osobistym stawiennictwem w placówce bankowej pracownicy Ośrodka chętnie umożliwią Państwu kontakt z pracownikiem banku, który w dogodnym miejscu i terminie pomoże w założeniu bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.


Ogłoszenie o otwartym naborze w konkursie na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Do pobrania

OFERTA
 

REGULAMIN


FORMULARZ

PROTOKÓŁZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców. Pragniemy, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia
i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

Życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
21 listopada 2018r.

Protestujący domagają się m.in. podwyżek, zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z urzędami gmin, przejrzystej ścieżki awansu, powiązanej z płacą minimalną, a po przepracowaniu trzech lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub koordynatora pieczy zastępczej 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie, podniesienia prestiżu zawodu pracownika socjalnego.

 W imieniu Zarządu Związków Zawodowych Pracowników Socjalnych oraz pracowników Ośrodka dziękujemy Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Jolancie Grudnickiej oraz Pani Annie Kaczmarek za poparcie oraz wyrozumiałość w prowadzonym przez nas proteście pracowników pomocy społecznej.
ZMIANY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż Rada Ministrów przyjęła w dniu 31.07.2018r. rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Kwoty następujących świadczeń rodzinnych zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego; Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego została podwyższona od 1 listopada 2019r. i wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – jest to II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł (wzrost o 100,00 zł).
Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018r. wynosi 620,00 zł (wzrost o 100,00 zł).

Jednocześnie rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124,00 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5 roku życia – 90,00 zł,
powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110,00 zł,
 • do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113,00 zł,
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69,00 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000,00 zł.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
 • kryterium dochodowe ogólne – 674,00 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764,00 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018r. wynosi 1 922,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są, podobnie jak świadczenia rodzinne, od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00 zł. Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2018/2019, tj. od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy, czyli za rok 2017. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 obowiązują następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej zwiększyło się zatem o 67,00 zł, a dla osoby w rodzinie – o 14,00 zł.

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Kolejna będzie miała zatem miejsce w 2021r.

Stawki kryterium dochodowego mają znaczenie w szczególności przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Świadczenie takie nie podlega zwrotowi i wypłacane jest w kwocie nieprzekraczającej kryterium dochodowego. Ponadto zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa może być przyznana osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referent ds. kadr i szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wymiar etatu: 1,0.

Pobierz ogłoszenie
I N F O R M A C J A
dotycząca świadczenia „Dobry Start 300+”


Kierownik Działu Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. upływa termin na złożenie wniosku o świadczenie DOBRY START 300+.

świadczenie „dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w kwocie 300,00 zł jednorazowo:
 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przypominamy że wnioski, można składać drogą elektroniczną poprzez platformę teleinformatyczną E-Puap, lub za pośrednictwem banków, lub osobiście w siedzibie Ośrodka tj. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Majówka 21a pok. 1, w godzinach pracy Urzędu tj. od pn - pt: od godz. 08.00 do 15.00.Informacje nt. nieodpłatnej pomocy
prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2030) powiaty realizują zadania w
zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) jest świadczona dla:

 • osób fizycznych, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji lub zaświadczenia,)

 • osób które posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (należy przedłożyć oryginał karty),

 • kombatantów, weteranów i osób represjonowanych (należy przedłożyć ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego),

 • osób które nie ukończyły 26 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości ),

 • osób które ukończyły 65 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości),

 • kobiet w ciąży, poza kolejnością (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę),

 • osób które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego otrzymają pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia, że są uprawnione do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub,

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowoadmionistracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200  TARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)
 • nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 i 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE 
– PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE - porad udzielają adwokaci.
XVI ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

„RODZINA W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” – MAJ 2018 ROK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC
NA DNI OTWARTE

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 1. Konsultacje z psychologiem dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną – termin 15, 22 i 29 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 2. Konsultacje z pedagogiem dla rodziców z problemami wychowawczymi – termin 17 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 3. Konsultacje z asystentem osoby niepełnosprawnej dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, rucho-wą, sprzężoną – termin 23 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 4. Warsztat-pogadanka pedagoga dla rodziców dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera – termin 21 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 5. Konsultacje z rehabilitantem „Zdrowy kręgosłup”- termin 24 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 6. Konsultacje z logopedą dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – termin 30 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.

Dział Usług Specjalistycznych, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 71 92 wew. 243, pokój nr 9 (parter).

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
 1. Konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie – termin 21 i 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 2. Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie – termin 21 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 3. Konsultacje terapeuty uzależnień – termin 22 i 29 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 4. Konsultacje psychologiczne – termin 18 i 25 maja w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 5. Dyżur członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – termin 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 6. Dyżur dzielnicowego – termin 23 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 7. Dyżur asystentów rodziny – termin 17 i 24 maj w godzinach 8:00-10:00, pokój nr 110.

Dział Pomocy Środowiskowej, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 57 57, pokój 110 (I piętro).
Teleopieka w Starachowicach

Od 1 maja 2018 r. w Starachowicach realizowany jest projekt pn. "Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER". Od 14 maja prowadzona będzie rekrutacja dla 130 osób niesamodzielnych, którzy zostaną objęci nieodpłatną teleopieką medyczną. Ponadto działaniami projektu objęci zostaną opiekunowie, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, lekarza kardiologa, lekarza psychiatry, samopomocowych grup pomocowych, infolinii o prawach i przywilejach osób niesamodzielnych.

Teleopieka to 24-godzinny monitoring stanu zdrowia. Urządzenie w postaci opaski na rękę zapewni bezpieczeństwo w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu zdrowia (zaburzenie pracy serca, utrata świadomości, gorączka). Automatycznie powiadomi opiekuna w sytuacji zagrożenia. Naciskając na opasce przycisk SOS będzie można automatycznie skontaktować się z opiekunem. Dodatkowo urządzenie przypomni o porach zażywania leków, przeliczy dzienną ilość kroków, posłuży jako barometr.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu (17 m-cy) użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro - Partner. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. (41) 34-35-091 lub 690-553-187.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób niesamodzielnych chcących wziąć udział w projekcie.

Plakat - Teleopieka
Infolinia - Teleopieka
Dyrektor MOPS w Starachowicach z beneficjentami świadczenia wychowawczego


W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się konferencja pn "Dwa lata z Programem Rodzina 500+ w województwie świętokrzyskim", podczas której zostały podsumowane dwa lata  funkcjonowania Programu na terenie ziemi świętokrzyskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej a także beneficjenci świadczenia wychowawczego. 
Plakat - CIS
Plakat - CIS
Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu 2017r. zorganizował dla 30-u rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i osobom starszym – podopiecznych Ośrodka, paczki z artykułami żywnościowymi. Pomoc została dostarczona do miejsca zamieszkania podopiecznych przez pracowników wraz z życzeniami świątecznymi od Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka oraz pracowników MOPS w Starachowicach.

Tak jak co roku, również i w tym okresie paczka z artykułami spożywczymi oraz opłatkiem została przekazana na ręce osób bezdomnych przebywających w Noclegowni dla Mężczyzn w Starachowicach, przy ul. Szkolnej 14. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tytko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

Życzymy dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony społeczności lokalnych. Życzymy także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Informacja w sprawie zmiany rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 01 listopada 2017r. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

Od dnia 01 listopada 2017r. obowiązują następujące rachunki bankowe:
 • 60 1020 2629 0000 9702 0362 0614 rachunek bieżący (podstawowy)
 • 70 1020 2629 0000 9302 0362 0630 rachunek dochodowy
 • 15 1020 2629 0000 9702 0362 0648 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • 68 1020 2629 0000 9902 0362 0663 rachunek depozytowy
 • 73 1020 2629 0000 9702 0362 0671 rachunek dochodowy z zakresu administracji rządowej
 • 21 1020 2629 0000 9002 0362 0689 projekt „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”
 • 23 1020 2629 0000 9902 0362 0697 projekt „Asystent Aktywności”
Papierowa dokumentacjaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w związku z licznymi zapytaniami świadczeniobiorców dotyczącymi terminarza wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych na miesiąc październik 2017r. informuje.

W miesiącu sierpniu do tut. Ośrodka wpłynęło drogą pocztową i elektroniczną oraz zostało złożonych osobiście przez świadczeniobiorców – 2 046 wniosków dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), 999 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 313 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – razem 3 358 wniosków. Kumulacja składanych wniosków nastąpiła w związku ze zbiegiem rozpoczęcia równocześnie 3-ech okresów zasiłkowych. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku”. Analogicznie wygląda sposób rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada”.

Pragniemy zapewnić, iż wszystkie wnioski złożone z kompletem dokumentów do 31.08.2017r. zostaną rozpatrzone i w efekcie wydane decyzje. Wypada jednak zauważyć związku z tak ogromną ilością wniosków nie jest możliwe rozpatrzenie ich w takim terminie, który zapewniał dotychczasowe realizowanie wszystkich świadczeń na wskazane konta bankowe w jednym dniu, np. 18.10.2017r. Zapewniamy równocześnie, że realizacja wypłat świadczeń na konta bankowe w jednym wyznaczonym dniu dla wszystkich świadczeniobiorców zostanie przywrócona w najkrótszym możliwym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.
Produkty żywnościoweProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1) – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sytuacja ta (dochodowa) określona jest przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że osoby, których dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1 028,00 zł na osobę w rodzinie, do końca listopada 2017r. mogą jeszcze zgłaszać się do MOPS w Starachowicach w celu uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby, które nie korzystały ze wsparcia Ośrodka zgłaszając się powinny udokumentować swoją sytuację materialną zaświadczeniami określającymi dochód z ostatniego miesiąca (netto).

Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Majówka 21a – w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego