Klub Integracji Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Klub Integracji Społecznej

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług –
realizacja zasady trwałości Projektu
 
Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, informuje, iż dniem 30.06.2019 r. zakończył realizację Projektu pn. „Asystent aktywności”.
Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0057/16-00 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z:

Stowarzyszenie PROREW w Kielcach – Partner wiodący
Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach - Partner nr 1
 
Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usługi utworzonej w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesiące), tj.:
 
- Usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 
Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej polegać będzie na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym wykonywanie czynności dnia codziennego, pomoc w wykonywaniu podjętych przez osoby niepełnosprawne działań oraz inspirowanie nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Asystent będzie pełnił rolę opiekuna oraz towarzysza w pokonywaniu codziennych trudności wynikających z borykania się ze skutkami niepełnosprawności. Usługa asystenta pozwoli na przerwę regeneracyjną dla opiekunów faktycznych.
Miejsce realizacji usługi asystenckiej – środowisko lokalne osób niepełnosprawnych.
 20190711DZ
Klub Integracji Społecznej  - działania w 2018r.

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach realizuje w 2018r. działania służące aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej:
masz problem? - napisz
masz problem? - napisz
1. Prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Skierowanie do tych prac wydaje starosta, a organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne realizowane są w Gminie Starachowice ze środków własnych gminy i refundowane w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 06.02.2018r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Porozumienie zostało zawarte na okres od 08.02.2018r. do 31.12.2018r.

W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe w Urzędzie Miejskim w Starachowicach oraz jednostkach podległych Gminie Starachowice, tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Stadion Miejski) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do udziału w pracach społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, z ustalonym przez PUP II profilem pomocy, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, korzystających ze świadczeń MOPS w Starachowicach. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowują status osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,30 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) – od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

2. Grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach pracy klubu prowadzone są zajęcia w formie indywidualnej i grupowej.
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy oraz pracownik KIS. Rekrutacją uczestników do KIS zajmują się pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia skierowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz korzystający z pomocy społecznej.

Zajęcia indywidualne odbywają się w wymiarze 2 godzin na uczestnika klubu, a warsztaty grupowe jeden raz w tygodniu, w trzygodzinnych sesjach.

Zajęcia indywidualne prowadzone w ciągu roku służą opracowaniu profilu zawodowego uczestnika na podstawie formularza zawodowego, ustaleniu sytuacji zawodowej, pomocy w pozyskiwaniu i udostępnianiu aktualnych ofert pracy, pomocy w napisaniu poprawnego CV, pomocy w zorganizowaniu spotkania z pracodawcą, umożliwienia uczestnikom dostępu do sali
wyposażonej w laptop z Internetem, drukarką oraz kserokopiarką.

Grupowe doradztwo zawodowe ma na celu przygotowanie uczestników do poszukiwania pracy, zapoznanie z echanizmami i zasadami funkcjonowania lokalnego rynku pracy,  identyfikację własnych zasobów i umiejętności, pracę nad budowaniem pozytywnej samooceny.

3. Projekt „ Asystent aktywności”.

Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje projekt partnerki pt. „Asystent aktywności”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie PROREW z Kielc. Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 30.06.2019r.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób
z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, zostało objętych usługą asystencką w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS zatrudnił 3 asystentów osoby niepełnosprawnej. Jeden asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi w ilości 3-4 godzin tygodniowo na rzecz jednego uczestnika.  Pod opieką ma 10 środowisk. Łącznie świadczy usługę asystencką w wymiarze około 160 godz. miesięcznie. Usługi świadczone są w środowisku lokalnym osoby z niepełnosprawnościami. Usługa świadczona jest na podstawie zawartego kontraktu trójstronnego.

Wsparcie AOON polega na ułatwieniu 30 osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie czynności dnia codziennego, pomocy w wykonywaniu podjętych przez te osoby działań oraz inspirowaniu i zachęcaniu do aktywności, doradzaniu, wsparciu psychologicznym i emocjonalnym, towarzyszeniu w zawiązywaniu nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  pełni rolę opiekuna oraz towarzysza w pokonywaniu codziennych trudności wynikających z borykania się ze skutkami niepełnosprawności. Usługa asystenta pozwala na przerwę regeneracyjną dla opiekunów faktycznych.

Opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnościami korzystają również z poradnictwa psychologicznego.

Stowarzyszenie PROREW (Lider projektu) realizuje cykl szkoleń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w zakresie aspektów praktycznych opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego