Dodatek mieszkaniowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatki Mieszkaniowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 180 )
dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 • osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury); Od miesiąca marca 2019 roku wynosi ono:

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie


Wniosek


Deklaracja o dochodach

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

dla gospodarstw wieloosobowych
100% = 1 100,00 zł. brutto
125% = 1 375,00 zł. brutto

dla gospodarstw jednoosobowych
150% = 1 650,00 zł. brutto
175% = 1 925,00 zł. brutto


 • osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:

1.   norma dla 1 osoby - 35,00 m2  do 45,50 m2
2.   norma dla 2 osób   - 40,00 m2 do 52,00 m2
3.   norma dla 3 osób   - 45,00 m2  do 58,50 m2
4.   norma dla 4 osób   - 55,00 m2  do 71,50 m2
5.   norma dla 5 osób   - 65,00 m2  do 84,50 m2
6.   norma dla 6 osób   - 70,00 m2  do 91,00 m2
7.   w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

  
Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.
  
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
  
Świadczenie przyznaje się od 1 dnia kolejnego miesiąca na okres 6 miesięcy. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie, jak również innych danych zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy w okresie wypłacania dodatku, pozostaną bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.
  
W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.  

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2%
kwoty najniższej emerytury tj 22,00 zł.

Wymagane dokumenty


Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1.   wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
2.   deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
3.   zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku ;
4.   druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
5.   informacja zarządcy dotycząca  wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1.   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
2.   jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
3.   dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

 • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;

 • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

 • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

 • pomoc PCPR - zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń; lub decyzja przyznająca świadczenie,

 • zwrot podatku.


Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Dział Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w MOPS - Dział Dodatków Mieszkaniowych z siedzibą Starachowice ul. Majówka 21a, pok. Nr 114 w godzinach:

 • poniedziałek - piatek od 7:00 do 15:00


Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 41-274 71 92 wew. 240


Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wypłata świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu. W przypadku wypłaty ryczałtu na zakup opału do rąk wnioskodawcy wypłata w Kasie MOPS w tym samym terminie.

Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 180 z póź. zm.).
2.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1094 z późn. zm.).
3.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego