"Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

"Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice"

Projekty unijne > RPO 2014 - 2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach jako partner Projektu pn  ,,Usługi społeczne dla rodziny’’ realizowanego w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
 
 poszukuje 5 osób chętnych do pracy
w charakterze opiekunki na umowę zlecenie
 
termin składania dokumentów rekrutacyjnych zakończy się
w momencie zrekrutowania wymaganej liczby opiekunek
 
 
U S Ł U G I     S P O Ł E C Z N E    D L A    R O D Z I N Y 
 
to projekt, który ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych  zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy, zostanie objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek – po ich 3-miesięcznym okresie szkolenia celem nabycia niezbędnych umiejętności.
 
Okres realizacji projektu VI 2019r. – V 2022r.
 
 
Nabór do projektu prowadzony jest od 1 czerwca 2019r. do zrekrutowania wymaganej liczby opiekunek.
 
Dokumenty można składać w siedzibie biura projektu, które mieści się w Starachowicach 
w MOPS, ul. Majówka 21a, pokój 117 
w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00
 
informacja telefoniczna: 41 274-71-92 lub 504-206-900
20190711DZMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że od 01.06.2019r. realizuje projekt pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Liderem projektu jest Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, natomiast MOPS w Starachowicach pełni rolę partnera obok Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.
Projekt realizowany przez MOPS w Starachowicach ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych  zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.
W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy, zostanie objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 opasek telemedycznych, monitorujących czynności życiowe osób niesamodzielnych.
 
Okres realizacji projektu 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
Wartość projektu:   592.436,65 zł
 
 
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a, tel. 41 274-71-92  
www.mops.starachowice.pl
 
lub Klubie Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29, tel. 504-206-900
 
Czynne w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00


20190711DZ
NABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA LATA 2019 – 2022
150 osób będzie mogło skorzystać z projektu pn.
 
„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie RPSW.09.01.00; Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
 
Głównym celem projektu jest aktywna integracja 150 osób (80 kobiet, 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, w tym 24 kobiet i 25 mężczyzn biernych zawodowo, 56 kobiet i 45 mężczyzn bezrobotnych oraz 4 kobiet i 11 mężczyzn niepełnosprawnych, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu VI 2019r.– V 2022r.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
- zamieszkuje na terenie miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim,
- korzysta z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, tzn. należy do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- jest osobą bierną zawodowo,
- nie korzysta z tego samego typu wsparcia finansowanego w ramach Działań i Priorytetów Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego bądź finansowanego z innych źródeł publicznych,
- posiada pełna zdolność do czynności prawnych.
 
Nabór do projektu prowadzony jest od 1 czerwca 2019r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/Uczestniczek.
Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji dostępny jest w siedzibie biura projektu.
 
Biuro projektu mieści się w Starachowicach:
MOPS, ul. Majówka 21a, tel. 41 274-71-92
tel. 041 274-71-92 wew. 217 lub 210 lub 252 lub 242
 
Czynne w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie


20190619DZ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że od 1 czerwca 2019r. realizuje projekt pn : ,, Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice’’ w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem i Liderem Projektu jest GMINA STARACHOWICE / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH, z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a, a rolę partnera pełni ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.


Okres realizacji projektu: 01.06.2019r. – 31.05.2022r.
Projekt skierowany jest do grupy 150 osób (80 K/70 M ) zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W grupie tej będzie 49 osób biernych zawodowo, 101 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych. Dla wszystkich uczestników projektu zaprojektowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego. W wyniku udzielonego wsparcia, min. 17 osób podejmie zatrudnienie, 105 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, 135 osób uzyska kompetencje, 49 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy.


Wartość projektu: 3.241.843,26 zł
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
Zadanie 1 – Aktywna integracja społeczno-zawodowa
zadanie 1 składa się z 6 etapów:
1. Rekrutacja uczestników/czek projektu
2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
3. Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
4. realizacja treningu umiejętności społecznych
5. Realizacja grupowego poradnictwa prawnego
6. Indywidualne konsultacja prawne


Zadanie 2 – Punkt poradnictwa zawodowego
zadanie 2 składa się z 2 etapów:
1. Zakup sprzętu i utworzenie Punktu Poradnictwa Zawodowego
2. Wsparcie brokerów zawodowych


Zadanie 3 – Praca socjalna
zadanie 3 składa się z 3 etapów:
1. Realizacja kontraktów socjalnych
2. Organizowanie i przeprowadzenie grup dyskusyjnych i grup wsparcia
3. Wypłata zasiłków: okresowych, celowych i celowych na posiłek


Zadanie 4 – Kursy zawodowe
Zadanie składa się z 1 etapu
1. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych


Zadanie 5 – DRZWI DO PRACY: organizacja staży
Zadanie 5 składa się z 1 etapu
1. Organizacja i realizacja staży zawodowych


Trwałość rezultatów i trwałość projektu
- w wyniku udziału w projekcie uczestnicy projektu zwiększą swoją aktywność społeczno-zawodową.
- sprzęt/wyposażenie/urządzenia będą wykorzystywane do prowadzenia wsparcia na rzecz podopiecznych MOPS i KIS.

20190607DZ

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego